eskaro.1w.lv

eskaro.1w.lv

 


Cena: 2.06€

646 Šķīdinātājs 0.5 L

646 ŠĶĪDINĀTĀJS

 


Pielietošana

Izmanto nitrokrāsu, laku un špakteļu sašķidrināšanai un sasķaidīšanai, krāsotāju darbarīku mazgāšanai, veco nitrokrāsu un laku, kā arī sažuvušu lateksa krāsas pārpalikumu noņemšanai no virsmām. Šķīdinātāju var izmantot arī eļļu tauku noņemšanai no virsmām

Uzglabāšana

Glabāt vēsā vietā, blīvi noslēgtā iepakojumā, atstatus no uguns avotiem un apkures iekārtām.

Drošības pasākumi

Satur toluene. Uzliesmojošs. Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot. Kairina acis un ādu. Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu (alerģiju). Norijot var izraisīt plaušu bojājumu. Tvaiki var radīt miegainību un reiboni. Ja nokļūst acīs, izskalot tās ar lielu daudzumu ūdens un vērsties pie ārsta.Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu nelabvēlīgu ietekmi ūdens videi. Sargāt no bērniem. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, uzreiz meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu.

 

 

Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167

Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com

https://www.eskaro.com

Visas preces ir norādītas ar +22% PVN