eskaro.1w.lv

eskaro.1w.lv

 


Cena: 26.89€

Vaitspirts 10 L

WHITE SPIRIT+                                       

ŠĶĪDINĀTĀJS

 


Pielietošana

Lieto par eļļas un alkīda krāsu, kā arī laku šķīdinātāju.

Īpašības

White Spirit ir labs šķīdinātājs, kas palīdz notīrīt taukvielas un eļļas no virsmām, kā arī mazgāt krāsošanas instrumentus.

Drošības pasākumi

Satur rūpniecisko benzīnšķīdinātāju. Uzliesmojošs. Kaitīgs ieelpojot, nonākot saskarē ar ādu un norijot. Kairina acis un ādu. Saskaroties ar ādu, var izraisīt paaugstinātu jūtīgumu (alerģiju). Norijot var izraisīt plaušu bojājumu. Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu nelabvēlīgu ietekmi ūdens videi. Sargāt no bērniem. Izmantot piemērotu aizsargapģērbu un aizsargcimdus. Izmantot tikai labi vēdināmās telpās. Ja norīts, neizraisīt vemšanu, uzreiz meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt iepakojumu vai marķējumu. Ugunsgrēka gadījumā izmantot putas, pulveri vai CO2. Neizmantot ūdeni. Krāsas iepakojumu, kā arī parastos sausos atlikumus un bīstamos škidros atkritumus utilizēt saskaņā ar vietējo likumdošanu.

 

Ozolu iela 28, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV2167

Tel. (+371 67703038) Fax (+371 67702487) pasutijumi@eskaro.com

https://www.eskaro.com

Visas preces ir norādītas ar +22% PVN